Proč nakupovat u nás?

99% zboží skladem
Výhodné ceny - máme jedny z nejlepších cen.
Zaručená kvalita - 98% zákazníků nás doporučuje
4852 produktů v nabídce
Rychlá expedice - doručení do dvou dnů od objednávky

Provizní systém - informace a podmínky


Základní informace pro provizní systém


Provizní systém přináší možnost výdělku za zprostředkování objednávek. Stačí, když si na své WWW stránky umístíte odkaz (dle vlastní fantazie) na naše stránky. Za každou realizovanou objednávku, která bude provedena zákazníkem, jenž přišel přes odkaz na vašich stránkách, obdržíte část naší tržby. Zákazník může u nás objednat až 100 dní po první návštěvě (přes Vaše stránky) a Vy získáte provizi.


Jak začít vydělávat? Jednoduché a snadné!

 Pokud ještě u nás nemáte účet, zaregistrujte se na http://czwww.cz.

 Vytvořte v zákaznické administraci stránek HTML kód a vložte ho na vaše stránky.

 U každého zákazníka, který přes Vás přijde na naše stránky, si poznamenáme, že patří k Vám.

 U objednávek, které poté tento zákazník vytvoří, si poznačíme, že jste je zprostředkovali Vy.

 Po realizaci objednávky, zaplacení zákazníkem a dodání zboží, vám na váš provizní účet připíšeme procenta z celkové částky realizované objednávky.

 Dosáhnete-li na provizním účtu částky 500 Kč, můžete nás požádat o vyplacení - peníze vám zašleme bankovním převodem nebo Vámi vybranou metodou.

 Před zahájením využívání tohoto provizního systému se nejprve důkladně přečtete „Smluvní podmínky“ pro provizní systém, které jsou uvedeny níže.


Smluvní podmínky - provizní systém


II. Smluvní podmínky a všeobecné obchodní podmínky spolupráce - provizní systém

Uživatel prohlašuje, že při registraci poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí, a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům. Uživatelem může být fyzická osoba starší 18-ti let způsobilá k právním úkonům či právnická osoba provozující nebo spravující webové stránky a na základě přihlášení do provizního systému a odsouhlasení těchto podmínek se zapojí do provizního systému.

Tyto podmínky, dohoda o spolupráci, jakož i práva a povinnosti zde výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zj. obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.

Uživatel umístí na své stránky reklamu (bannery, ikonky, produktové boxy, textové odkazy) poskytnuté provozovatelem za účelem propagace internetového serveru
www.czwww.cz
.

Czwww.cz Bartoň Lukáš, Žďárky č.p.1, 549 37, Česká republika, IČ: 00770388, DIČ: CZ8104234974, ÚOOÚ Reg. číslo subjektu: 00047265, Identifikátor datové schránky: ymmveb6, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Náchod, pod ev.č.360501, Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 2900365602 / 2010, Bankovní spojení pro platby v EUR v SR: 2900365602 / 8330, IBAN: CZ4120100000002900365602, BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX, Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, dále jen provozovatel., se zavazuje vyplatit uživateli provizi z každého obchodu realizovaného návštěvníkem, který přišel na stránky poskytovatele prostřednictvím stránky uživatele, což provozovatel identifikuje podle kódu uživatele umístěného v odkazu vedoucího ze stránky uživatele na stránku provozovatele a následným uložením tohoto čísla po dobu 90 dní v cookies návštěvníka.

Provozovatel má bez předchozího oznámení právo tyto podmínky změnit. O změně bude informovat registrované uživatele emailem. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich uveřejnění.


II. Provize a její výše

Nárok na provizi uživateli vzniká, když návštěvník přejde prostřednictvím odkazu ze stránky uživatele nebo poskytovatele služeb na stránku provozovatele a nakoupí zde službu nebo zboží. Samotná provize je uživateli připsána až ve chvíli, kdy bude služba nebo zboží objednaná tímto zákazníkem uhrazena na účet provozovatele.

Aktuální provize k vyplacení je ve výši 12% z celkové částky objednávky.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit výši provizí bez předchozího upozornění. Nová výše provizí je uživateli oznamována prostřednictvím emailu uvedeného při registraci a je také zveřejněna na http://czwww.cz.

Vyúčtování provizí se provádí na základě žádosti uživatele maximálně 1x měsíčně. Minimální částka pro vyplacení provize je 500 Kč. Celková částka provize k vyplacení může být uživateli oznámena 1x měsíčně na e-mailovou adresu uživatele poskytnutou při registraci. Poskytovatel poukáže tuto částku na účet uživatele (či jinou obdobu elektronického bankovnictví) nebo prostřednictvím poštovní poukázky na jeho adresu. Za účelem úhrady provize je uživatel povinen sdělit při žádosti o vyplacení provize číslo účtu (popř. identifikaci obdobného účtu) nebo poštovní adresu, kam má být provize zasílána. Pokud je uživatel podnikatelem, je povinen vystavit na provizi před jejím vyplacením fakturu.

Za nezaplacené nebo zákazníkem či dodavatelem stornované objednávky se provize nevyplácí.


III. Webové stránky uživatele

a. Webovými stránky uživatele se rozumí webové stránky účastníka, které provozuje či je jinak oprávněn k jejich správě, přičemž je oprávněn k umísťování reklamních ploch třetích osob na tyto stránky. Účastník bude informovat provozovatele o tom, na jaké webové stránky hodlá reklamní plochy umístit.

b. V případě emailových kampaní, musí uživatel affiliate nejdříve doložit, že nabyl databází klientů s jejich souhlasem a registraci na UOOU ( https://www.uoou.cz/verejny-registr-zpracovani-osobnich-udaju.asp ). Při porušení práv uživatelů, bude způsobená škoda vymáhaná po uživateli affiliate (partnerovy). A to v plné výši, za všechny provedené úkony a pokuty!


IV. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel nesmí vyvíjet žádné aktivity směřující k neoprávněnému zvýšení provize. Tím je hlavně myšleno zakládání nových imaginárních, testovacích objednávek apod.

Uživatel má v případě pochybností, zejména o správnosti evidence platících klientů, zprostředkovaných objednávek nebo odměn, možnost uplatnit u provozovatele své námitky. V takovém případě je účastník povinen doložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.

Uživatel má právo uplatnit své námitky do 30 dní ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není provozovatel povinen reagovat.

Námitky musí být účastníkem zaslány provozovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva, pouze na e-mailovou adresu
info@czwww.cz
.

Za řádně uplatněné námitky se považují pouze taková, které jsou provozovateli v pořádku doručeny, jsou čitelné a obsahují všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení.

Námitky jsou provozovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení provozovateli. Rozhodnutí provozovatele je poté oznámeno účastníkovi.

Přísně je zakázáno zasílání nekalé reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, sociálních sítí (např. facebook.com), e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. Uživatel se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Uživatel je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno provozovatele.

Dozví-li se provozovatel o protiprávním jednání uživatele, případně jiném protiprávním jednání uživatele, poškozujícím provozovatele či třetí osoby, je provozovatel oprávněn pozastavit uživateli vyplácení provizí až do řádného vyšetření celé záležitosti, v případě hrubého porušení povinností pak okamžitě ukončit veškerou spolupráci s provizním partnerem se zrušením provizního účtu.

V případě podstatného a závažného porušení povinností uživatelem, dosahující intenzity trestného činu, přečinu či přestupku, pak má provozovatel právo poskytnout všechna známá osobní data uživatele příslušným orgánům, činným v trestním či přestupkovém řízení.


V. Doba trvání, ukončení spolupráce

Pokud není stanoveno jinak, Dohoda o provizním systému se uzavírá na dobu neurčitou.

Provozovatel e-shopu
www.czwww.cz
je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že uživatel poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.

K zániku dohody může dojít:

  1. dohodou mezi účastníkem a provozovatelem,

  2. výpovědí účastníka nebo provozovatele. Výpověď musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé smluvní straně a to i bez udání důvodů. Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, které je určena.

Zánik dohody nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.

Účastník je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne zániku dohody odstranit veškeré reklamní plochy provozovatele na všech webových stránkách, kde byly uživatelem umístěny.

V případě zániku na základě dohody nebo výpovědi je uživatel oprávněn vyžádat si vyplacení odměn u provozovatele, na které mu ke dni zániku dohody vznikl nárok, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zániku. Jestliže si účastník v uvedené lhůtě vyplacení odměn u provozovatele nevyžádá, ztrácí na ně jakýkoliv další nárok.


VI. Závěrečná ustanovení

Účastník souhlasí s tím, že provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje (zj. jméno, název firmy, název a adresu stránek účastníka). Provozovatel prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových materiálech, seznamech účastníků provizního systému, finančních výkazech apod.

Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.

V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo nebo se stalo zčásti nebo zcela neplatným, neúčinným nebo nerealizovatelným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

Uživatel je povinen nezneužívat případné chyby v provizním systému či je zveřejňovat nebo sdělovat třetím osobám. Jestliže uživatel objeví v provizním systému chybu nebo jinou nesrovnalost, která způsobuje nesprávné chování systému, narušení bezpečnosti či jiné potíže, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli.


Smluvní podmínky a všeobecné obchodní podmínky spolupráce v tomto znění jsou platné a účinné od 01.01.2015.


Změny obchodních podmínek vyhrazeny.

Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.

Provizní systém přináší možnost výdělku za zprostředkování objednávek. Stačí, když si na své WWW stránky umístíte odkaz (dle vlastní fantazie) na naše stránky. Za každou realizovanou objednávku, která bude provedena zákazníkem, jenž přišel přes odkaz na vašich stránkách, obdržíte část naší tržby. Zákazník může u nás objednat až 90 dní po první návštěvě (přes Vaše stránky) a Vy získáte provizi.

Czwww.cz